TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ TEL 078-371-0150

TRUY CẬP

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


TOP > PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. ĐÔI NÉT VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • - Những trang thông tin liên quan tới từng các nhân, cần được quản lý một cách cẩn trọng. Các trang thông tin của các nhân khi bị truy cập bất hợp pháp, thất lạc, tổn thất, rò rỉ cần phải có biện pháp dự phòng đồng thời khi bị xảy ra cần được cải chính thông tin cho đúng trong thời gian sớm nhất.

2. ĐÔI NÉT VỀ CÔNG KHAI TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • - Theo nguyên tắc chung về trang thông tin cá nhân trừ các trường hợp liên quan tới quan mà luật pháp quy định thì thông tin của cá nhân không được công khai.

3. ĐÔI NÉT VỀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁC NHÂN

 • Trang thông tin các nhân theo nguyên tắc chung được ghi chép ngoài các mục đích khác của cá nhân sẽ không được sử dụng.
 • - Trường hợp ghi ngoài các mục đích khác được sử dụng, phải thông báo về các dịch vụ đó cá nhân được biết.
   ・Sử dụng để tham khảo các tài liệu trên trang các nhân.
   ・Mục đích hướng tới sử dụng dịch vụ của trang cá nhân,hợp tác sử dụng để tham khảo tài liệu.( ※ tuy nhiên lại được sử dụng theo hình thức nạc danh).
   ・Mục đích sử dụng mang tính hợp pháp khi (xác nhận được thanh toán qua tài khoản ngân hàng, tính hiệu lực).

4. ĐÔI NÉT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU THẬP DỮ LIỆU

 • Trang thông tin cá nhân được phép truy cập theo điều 3 giải thích và cung cấp về luật doanh nghiệp, các hoạt động về thưởng hay mua bán các dữ liệu được thu thập từ các doanh nghiệp là các trang thông tin thuộc các nhân, thuộc về quyền riêng tư của các cá nhân đó theo quy ước và quy định về việc thu thập giữ liệu.
 • Trang cá nhân được hoạt động độc lập, chính vì thế có những quy ước quy định cũng như quyền lợi và nghĩa vụ để thực hiện. Hơn nữa, các thông tin, sự việc được ghi lại trên trang cá nhân có thể thay đổi các nội dung về dịch vụ・mở rộng, hay thay đổi theo nhu cầu cải tiến cho tương ứng về kỹ thuât; trường hợp đó nếu xảy ra rất mong được sự thông cảm.

▲Trở lại đầu trang