TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > news > 2019年度留学生入学招生简章上传完成

2019年度留学生入学招生简章上传完成

留学生入学招生简章上传完成。 

详细情况请向本校教务处咨询。 

2019年度AO入学考试留学生招生简章(PDF)

2019年度一般入学考试留学生招生简章(PDF)

▲回到上面